Cíle spolku

Asociace pro oddlužení, z. s. je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací založenou za účelem sdružování osob participujících v oblasti poskytování odborné poradenské činnosti spočívající v řešení úpadku a finanční tísně fyzických a nepodnikajících právnických osob.

Hlavní cíle spolku jsou

Vytvoření platformy pro vzdělávání široké veřejnosti o oddlužení

Cílem spolku je vytvoření platformy, která by umožňovala zvyšování povědomí široké veřejnosti ohledně způsobu a metod řešení úpadku a finanční tísně osob v České republice. Tato platforma je určena nejen pro členy spolku, ale i pro ostatní subjekty, orgány státní správy, média i dlužníky. Asociace pro oddlužení chce přispívat k řešení problematických otázek a konfliktních bodů vznikajících v praxi při aplikaci oddlužení dle insolvenčního zákona.

Profesionalizace oboru oddlužení

Úkolem spolku je zvyšovat míru profesionalizace oboru oddlužení a subjektů poskytujících služby v daném oboru. Toho chce dosáhnout definováním morálních, etických a kvalitativních standardů pro podnikatelské subjekty poskytující služby v oblasti oddlužení a zvyšováním odborné úrovně těchto subjektů. Cílem spolku je i ustanovení nového profesního oboru reflektujícího současné požadavky společnosti a snižování nekalého soutěžního prostředí.

Zvyšování odborné úrovně a vzdělanosti členů

Úlohou spolku je působit na zvyšování úrovně vzdělanosti členů pořádáním pravidelných vzdělávacích akcí a odborných seminářů. V této úrovni spolek poskytuje a vydává výkladová stanovisek k právním předpisům a jejich aplikaci.

Zvyšování transparentnosti a důvěryhodnosti insolvenčních řízení

Cílem činnosti spolku je přispívat soustavně a účelně ke zvyšování transparentnosti insolvenčních řízení a zvyšování důvěryhodnosti všech subjektů v nich zapojených. Používá k tomu všechny dostupné prostředky a zveřejňuje případy nesprávných či protizákonných postupů v insolvenčním řízení.

Zvyšování ochrany práv dlužníků v insolvenčním řízení

Úkolem spolku je soustavně při své činnosti přispívat všemi dostupnými nástroji k ochraně práv dlužníků v insolvenčních řízeních.

Spolupráce se subjekty státní správy a dalšími subjekty

Cílem spolku je navázání a provádění spolupráce s dalšími subjekty, ať už státními institucemi, profesně příbuznými organizacemi či soukromoprávními organizacemi a jednotlivci, za účelem dosažení ostatních cílů spolku. 

CO JE NOVÉHO

Oddlužení zdarma? aneb neplaťte víc, než je povoleno!

Jedním z nejpalčivějších problémů, který dlouhodobě rezonuje společností v souvislosti s oddlužením fyzických osob, je otázka odměny resp. poplatků, které musí dlužníci vynaložit v souvislosti s realizací svého oddlužení. Často se také u veřejnosti hovoří

Co vše má přinést novela insolvenčního zákona

Nejočekávanější změnou z hlediska podnikatelského prostředí, kterou by novela zákona měla přinést, je ochranu před účelovými a šikanózními insolvenčními návrhy. To ale není zdaleka všechno. My bychom se rádi věnovali problematice týkající se další oblasti, která